Informace o zpracování osobních údajů

Tímto si vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů a o vašich právech týkajících se tohoto zpracování.

Správce

Správcem osobních údajů jsou podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) SMÁci, z. s., IČO: 058 79 205, se sídlem Nová 862, Mníšek pod Brdy, 252 10 (dále jen „správce").

 • Kontaktní údaje správce:
 • Adresa: Nová 862, Mníšek pod Brdy, 252 10
 • e-mail: info@smaci.cz
 • ID datové schránky: hjb2n6s

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté subjektem údajů.

Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel, na řádném právním základě a po dobu, která je pro splnění daného účelu nezbytná.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů určuje správce.

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely a v následujícím rozsahu:

1.     Vedení neveřejného Seznamu členů

 • Titul, jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého bydliště a korespondenční adresa
 • Kontaktní údaje (tel. číslo a email)

2.     Vedení neveřejného Seznamu pacientů se SMA

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • Kontaktní telefon
 • Typ Spinální Muskulární Atrofie
 • Zdravotní pojišťovna

Za účelem veřejné prezentace a marketingové činnosti provádí správce pseudonymizaci osobních údajů.

S předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti.

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování osobních údajů postupuje správce tak, aby byly osobní údaje maximálně zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Na zpracování osobních údajů se podílejí zpracovatelé, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření.

Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Za podmínek stanovených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má subjekt údajů:

 • Právo přístupu kosobním údajům dle čl. 15
 • Právo na opravu dle čl. 16
 • Právo na výmaz („být zapomenut") dle čl. 17
 • Právo na omezení zpracování dle čl. 18
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20
 • Právo vznést námitku dle čl. 21

V Mníšku pod Brdy 26. srpna 2018

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena