Přihláška člena SMÁci, z. s.

Přihláška řádného člena je ke stažení zde: Přihláška řádného člena zapsaného spolku „SMÁci, z. s."

Přihlášku prosím vyplňte, podepište a zašlete na sídlo spolku.

Výpis ze Stanov schválených na ustavující schůzi dne 17. ledna 2017. Tato část upravuje vznik členství, práva a povinnosti řádných členů.

 

1) Řádnými členy Spolku se mohou stát:

a) zletilí pacienti se  SMA;

b) nezletilí pacienti se SMA, a to se souhlasem zákonného zástupce pacienta;

c) zákonní zástupci a osoby blízké pacienta se SMA;

d) další zájemci o členství, kteří projeví pravý zájem o poslání a činnost Spolku.

2) Zájemce o řádné členství zasílá písemnou přihlášku do sídla Spolku. Za nezletilého zájemce o řádné členství podává přihlášku jeho zákonný zástupce.

3) Řádné členství vzniká přijetím, tzn. schválením písemné přihlášky Výborem, který předem ověří náležitosti přihlášky.

4) Řádný člen Spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a být v řádném předstihu informován o jejím navrhovaném programu formou pozvánky;

b) dosáhl-li věku 16 let, podílet se na rozhodování členské schůze;

c) dosáhl-li zletilosti, být volen do orgánů Spolku;

d) dosáhl-li zletilosti, volit orgány Spolku;

e) předkládat orgánům Spolku návrhy, podněty a připomínky související s činností Spolku;

f) předkládat návrhy na udělení statutu čestného člena;

g) účastnit se akcí pořádaných Spolkem;

h) dosáhl-li zletilosti, navrhovat vyloučení řádného člena.

5) Řádný člen má povinnost:

a) hájit poslání Spolku a zdržet se takového jednání, které by bylo v rozporu s posláním Spolku, poškozovalo výkon jeho činností a neoprávněně zasahovalo do práv ostatních členů Spolku;

b) dodržovat stanovy a usnesení přijatá orgány Spolku;

c) informovat Výbor o změnách osobních údajů, které uvedl do písemné přihlášky a které jsou uvedeny v Seznamu;

d) v případě podání návrhu na vyloučení řádného člena, který předkládá, tento návrh řádně odůvodnit a spolupracovat s orgány Spolku při posouzení návrhu;

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena