Spinraza a §16

Informace o významu §16 a dostupnosti Spinrazy v ČR

Často jsme dotazováni, jakým způsobem se dostat ke Spinraze, jedinému dostupnému léku na SMA, když je od 30. května 2017 registrovaným lékem.

V ČR nebyla dosud pro tento lék stanovena max. cena a výše a podmínky úhrady. To musí udělat SÚKL na základě žádosti držitele registrace. Žádost o stanovení byla podána 8. srpna 2017 a bude trvat několik měsíců, možná i let než bude cena a výše a podmínky úhrady stanoveny. Do té doby nebude Spinraza dostupná na "předpis".

Nemusíte ale pasivně sedět a čekat až bude rozhodnuto. Můžete využít § 16 Zákona o veřejném zdravotním pojištění, který umožňuje, aby zdravotní pojišťovna uhradila lék, který sice není hrazen, ale je jedinou možností pojištěnce z hlediska jeho zdravotního stavu.

Znění § 16

 • odst. (1) "Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce".
 • odst. (2) "S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře".

Všimněte si prosím, že ani v jednom z ustanovení se neříká kdo, kdy a jak má o takovou úhradu požádat. Taky není řečeno kdo, kdy a za kolik má nehrazenou zdravotní službu pořídit a zaplatit.

Jak už to bývá, na počátku je vždy ŽÁDOST. Platí to u Spinrazy, stejně jako u dávek a příspěvků na Úřadu práce. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení, které má svá pravidla a ukládá celou řadu povinností všem zúčastněným stranám. Ale to většina z nás už zažila a proto nemusíme popisovat "radosti a strasti" jednání s úřady.

Co má taková žádost obsahovat, co dokládáte Vy a co zdravotní pojišťovna, kdo žádost podává, jaké jsou lhůty a další podrobnosti se budeme věnovat v samostatné zprávě.

Rádi bychom Vás upozornili na několik důležitých skutečností:

 • Spinraza je v současné době jedinou oficiální, dostupnou, registrovanou a vědecky potvrzenou léčbou Spinální svalové atrofie (5q SMA I.,II.,III.)
 • Účinnost léčby byla doložena, prokázána a vyhodnocena Evropskou lékovou agenturou. Lze dohledat celou řadu informací např. zde:
  • https://www.biogen.com.cz/content/dam/corporate/cs_CZ/pdfs/Products/VPOIS-Spinraza-12-mg-inj-sol-SPC-05-2017.pdf
  • http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004312/WC500229706.pdf
 • Podáním žádosti projevujete svůj zájem o dostupnost Spinrazy a vytváříte tlak na zdravotní pojišťovny, aby tuto dostupnost bezodkladně řešily a vyřešily
 • Žádost o úhradu je projednána ve správním řízení, obdobně jako je tomu v případě žádostí o dávky a příspěvky na Úřadu práce. Postupy těchto žádostí jsou však formálně upraveny zejména existují formuláře, je známo co a jak se dokládá. Přesto trvá posouzení a vydání rozhodnutí takové žádosti několik měsíců. U zdravotních pojišťoven taková úprava není.
 • Dosavadní poznatky a zkušenosti jak z klinických studií, tak pacientů se SMA, kteří již mají Spinrazu aplikovánu, prokazují pozitivní vliv.

Nárok na uhrazení zdravotní služby jinak nehrazené dle § 16 je nárokem pojištěnce, kterému musí být umožněno, aby se řízení účastnil. Je tedy na Vás, zda žádost podáte.

Doufáme, že se nám podařilo vysvětlit význam a důležitost § 16. Budeme rádi, pokud se rozhodnete pro podání žádosti a budete s námi sdílet Vaše zkušenosti. V průběhu několika dní Vám zašleme obecný postup jak při podání žádosti postupovat.

 

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena