Ortopedická terapie

Nejzávažnější problematikou, které se věnuje ortopedická a ortopedicko-protetická péče u jedinců se spinální muskulární atrofií je progredující svalová nerovnováha mající za následek vytvoření kontraktur na horních i dolních končetinách a rozvoj deformit páteře. V konečném důsledku výše popsaných změn dochází k postupnému omezení mobility, nestability sedu, zhoršení kardiopulmonálních funkcí. Vzniklé deformity a posturální nestabilita vedou k rozvoji bolestivých stavů, které dále omezují vykonávání denních aktivit pacienta a ztěžují ošetřovatelskou péči o něj. Snížená mobilita jedince je pak rovněž jednou z příčin vzniku osteopenie a rizika vzniků zlomenin.

Pro úspěšné ovlivnění a zmírnění následků tohoto onemocnění je velmi důležitá mezioborová spolupráce a komplexní profesionální přístup vyplývající se sdílení informací o postupu léčby mezi všemi, kteří se účastní léčby a péče o pacienta.

Ortopedická léčba musí vždy zahrnovat edukaci pacienta i rodinných příslušníků o postupu léčby, její filozofii i cílech, kterých chceme daným postupem dosáhnout. Součásti musí být vždy i informace o případných komplikacích zvoleného terapeutického postupu.

Lékař na základě vyšetření může doporučit určitý typ adjuvatika (kompenzační pomůcky) k usnadnění mobility a sebeobsluhy (mechanické invalidní vozíky, chodítka, apod.)

Důležitým cílem léčby je ovlivnění kontraktur pravidelným cvičením v rámci rehabilitačních postupů a instruktáže rodinných příslušníků. Progredující kontraktury kloubů končetin můžeme rovněž ovlivnit aplikaci polohovacích končetinových ortéz. Výhodnější z hlediska zajištění stability sedu jsou individuálně zhotovené trupové ortézy pro sed, které jsou aplikovány do MIV a které umožňují částečné zajištění stability sedu. Důležitou pomůckou jsou rovněž individuálně tvarované opěrky hlavy a krku k podpoře stabilního postavení hlavy a krční páteře u pacientů s velmi těžkým paralytickým postižením.

Aplikace trupových ortéz u neuromuskulárních typů skolióz je zatížena velmi nízkou tolerancí korzetů pacienty. Při rychle progredujících křivkách spojených s obliquitou pánve se přistupuje k operačnímu řešení.

Zdroj: KOČOVÁ, Helena a kolektiv. Spinální svalová atrofie v souvislostech. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 352 s. ISBN 978-80-247-5705-6.

Ortopedicko-protetická péče

Ortopedicko-protetická péče

Ortopedická protetika (OP) je medicínsko-technický interdisciplinární lékařský obor, zabývající se diagnostikou, komplexním léčením, indikacemi a aplikací ortopedicko-protetických pomůcek (sériově vyráběných ...

Deformity páteře

Deformity páteře

Progresivní neuromuskulární postižení jsou závažným postižením s vysokým procentem přidružených komplikací. Jednou z nejzávažnějších komplikací je deformita páteře, která se ...

Share This

Mapa rehabilitačních zařízení

cz
cz